Interaktywne tablice DualBoard to nowoczesne narzdzie dydaktyczne.

Dlaczego prowadzenie zaj z wykorzystaniem takiego sprztu ma sens?

slide-1-tablicaMamy argumenty nie do pobicia!

  1. To nowoczesne urzdzenie czy w sobie mo甜liwoci zielonej tablicy, komputera, ekranu do wywietlania prezentacji oraz oprogramowania su甜cego do robienia adnotacji, rysunk坦w itp. Obsuguje si je za pomoc elektronicznego pisaka, kt坦ry jest odpowiednikiem myszy komputerowej.
  2. Tablice interaktywne DualBoard rozwijaj nie tylko uczni坦w. Dla nauczycieli to mo甜liwo poszerzenia wasnych kompetencji i wejcia na now cie甜k kariery. To du甜e uatwienie w opracowywaniu autorskich program坦w nauczania.
  3. Lekcje ju甜 nigdy nie bd wyglday tak samo. Nauczyciele czciej ni甜 inne grupy zawodowe dowiadczaj zjawiska d辿j vu. Co roku te same tematy, ten sam schemat pracy, podobne problemy. Dziki tablicom mo甜na to atwo zmieni. Ka甜da lekcja mo甜e by urozmaicona w inny spos坦b, zilustrowana innym przykadem, inaczej przeprowadzona. A wszystko bez wikszego wysiku, dziki intuicyjnemu w obsudze i o bogatej funkcjonalnocioprogramowaniu Workspace, kt坦re doczone jest do tablic.
  4. Zajcia z tablicami interaktywnymi sprzyjaj rozwojowi indywidualnych zdolnoci poznawczych dziecka. Uczniowie mog oglda filmy, sucha muzyki oraz korzysta z bogatych materia坦w edukacyjnych np. wirtualnych wycieczek, kt坦re umieszczone s w internecie. Dziki nowoczesnym rozwizaniom styl nauczania mo甜e zosta dostosowany do preferencji percepcyjnych i zdolnoci uczni坦w.
  5. Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wpywa na umiejtno efektywnej organizacji i planowania pracy zar坦wno przez uczni坦w jak i nauczycieli. Nauczyciel mo甜e przygotowa ca lekcj w postaci jednego pliku, kolejne zagadnienia bd umieszczane na kolejnych stronach, a dodatkowe materiay takie jak filmy, nagrania audio bd automatycznie powizane z materiaem lekcyjnym.
  6. Mo甜liwo staego ledzenia wasnych postp坦w w nauce sprzyja ksztatowaniu poczucia sprawczoci i odpowiedzialnoci za wasn prac. Ucze widzi wpyw swojej pracy na efekty kocowe. Nauczyciel po zakoczonych zajciach mo甜e wszystkie materiay zapisa w postaci prezentacji PowerPoint lub PDF i rozesa do uczni坦w, tak by sami mogli jeszcze raz przejrze i przeanalizowa materia.
  7. Dziki pracy z tablic interaktywn zajcia s interesujce, poniewa甜 umo甜liwiaj wykorzystanie gier, interaktywnych wicze z programu Zr坦b to Sam czy rywalizacj z u甜yciem funkcji Multi-user. Ucze wyrabia w sobie nawyk koncentracji podczas pracy, kt坦ry bdzie procentowa w caym jego p坦添niejszym 甜yciu.
  8. Dziki mo甜liwociom, kt坦re stwarzaj tablice interaktywne DualBoard, uczniowie maj szanse wsp坦pracy – dwie osoby mog pracowa jednoczenie przy tablicy lub 9 os坦b w tym samym czasie za pomoc tablet坦w, a efekt ich pracy bdzie widoczny dla pozostaych uczni坦w. To z kolei ksztatuje waciwe postawy kole甜eskie, uczy asertywnoci i waciwej organizacji pracy caej grupy.
  9. Tablice interaktywne DualBoard to urzdzenia gwarantujce prac bez obaw o problemy techniczne. Pozwalaj na skupienie caej uwagi nauczyciela na przekazywaniu wiedzy.
  10. Szkoa wykorzystujca nowoczesn technologi w nauczaniu na ka甜dym etapie edukacji to szkoa, do kt坦rej dzieci chc uczszcza. To szkoa, kt坦ra w czasach ni甜u demograficznego wygrywa, bo wygrywaj uczniowie nauczeni zdobywania wiedzy, otwarci na wiat, m坦wicy obcymi jzykami, polecajcy t szko innym!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji