CYFRYZACJA EDUKACJI
TABLICE DUALBOARD
INTERWRITE I EPSON
DO POBRANIA

Zainteresowani najnowoczeniejszymi technikami interaktywnymi, wybrali Inerwrite. Doczyli do spoecznoci, czy jak kto woli, kilkutysicznej rodziny Interwriter坦w, dziki kt坦rym, tablice interaktywne Interwrite, maj najwicej instalacji w Polsce! czy ich wiele. Pasja, z jak wykonuj swoj prac, czyni ich nauczycielami innowacyjnymi.

Odwoujc si do r坦甜nych definicji innowacji, dotyczy ona szerokiego zakresu dziaa su甜cych poprawie wydajnoci, wczajc w to implementacj nowych lub znaczco udoskonalonych produkt坦w, usug, proces坦w dystrybucji, produkcji, marketingu oraz organizacji (Komisja Europejska 2004). Wydajno pracy na lekcji ulega poprawie, dziki wykorzystaniu dla potrzeb edukacji najnowoczeniejszych rozwiza Interwrite. Nauczyciel, dzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem z uczniami, podczas ciekawej prezentacji.

Wa甜ne jest nie tylko to, 甜e dziki tablicom interaktywnym, tabletom Interwrite Mobi i pilotom do test坦w, ronie kreatywno uczni坦w, ale tak甜e fakt, 甜e zmniejszaj one wysiek i skracaj czas, jaki ka甜dy Interwriter wkada w przygotowanie lekcji. Razem z tablic nauczyciel dostaje doskonae narzdzie w postaci programu Interwrite Workspace, kt坦ry obsuguje wrcz intuicyjnie. Daje on mn坦stwo mo甜liwoci nie tylko do prowadzenia zaj w formie interesujcego przekazu interaktywnego, ale tak甜e do przygotowania wicze wasnego pomysu.

Interwriter to innowacyjny nauczyciel, kt坦ry ma mo甜liwo wzicia udziau w konkursie na materiay interaktywne: Zr坦b To Sam! z Interwrite. Do sporzdzenia tych materia坦w, chtnym zostanie udostpniony program Zr坦b To Sam! pomocnik nauczyciela. Na najaktywnieszych Pani i Pana Interwrite czekaj atrakcyjne nagrody. Podzielenie si swoimi osigniciami, tworzenie zbior坦w zasob坦w gotowych do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji jest elementem wdra甜ania najnowszych rozwiza Interwrite w szkoach.

R坦d Interwrit坦w, poszukuje praprzodka (najstarszej, dziaajcej tablicy interaktywnej Interwrite). Pan lub Pani Interwrite, u甜ytkujcy najstarsz, zarejestrowan na stronie www.interwrite.pl , tablic Interwrite, zgoszon do Centrum Serwisowego, otrzyma od Agraf Sp. z o. o. najnowszy model Interwrite Dualboard. Opr坦cz nagrody g坦wnej, kolejnych piciu posiadaczy najdu甜ej pracujcych tablic Interwrite, otrzyma 50% rabat na zakup 1 nowego zestawu: tablet + 32 piloty do test坦w CPS lub 50% rabat na upgrade sprztowy tablicy (wymiana kontrolera na najnowszy, umo甜liwiajcy prac w trybie Dualboard ).